مقاله بررسي فرهنگ سازماني در شرکت قطارهاي مسافري رجاء از ديدگاه دنيسون


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي فرهنگ سازماني در شرکت قطارهاي مسافري رجاء از ديدگاه دنيسون دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي فرهنگ سازماني در شرکت قطارهاي مسافري رجاء از ديدگاه دنيسون کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي فرهنگ سازماني در شرکت قطارهاي مسافري رجاء از ديدگاه دنيسون،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي فرهنگ سازماني در شرکت قطارهاي مسافري رجاء از ديدگاه دنيسون :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دوازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: 18

چکیده:

بررسی فرهنگ سازمان مدیران را قادر می سازد تا ادراکات و انتظارات کارکنان را شناسایی و در جهت بهبود وضعیت عمل نمایند. همچنین اولویت بندی مسائل و مقایسه گروههای کاری و بخشها نیز از طریق شناسایی فرهنگ حاکم بر سازمان انکان پذیر می شود . در این مقاله از مدل دنیسون که مدلی به نسبت جدیدتر و کاملتر است برای شناخت فرهنگ شرکت قطارهای مسافری رجاء استفاده شده است. ای مدل فرهنگ سازمانی را بر اساس 4 بعد درگیر شدن در کار ، سازگاری ، انطباق پذیری و ماموریت یا رسالت مورد ارزیابی قرار می دهد. برای ارزیابی هر یک از ایعاد چهارگانه مذکور ، سه شاخص تعریف شده است . در این تحقیق برای جمع آوری اطلاعات از ابزار پرسشنامه استفاده شده اسن. پس از تعیین جامعه و نمونه آماری ، پرسشنامه دنیسون در سه حوزه معاونت اجرایی فنی و حوزه ستادی توزیع شد . د نهایت وضعیت فرهنگ سازمانی بر اساس مدل دنیسون ترسیم شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:05 ] [ علی ]

[ ]

نقش گردشگري در توسعه ي اجتماعي، اقتصادي مناطق روستايي استان خراسان جنوبي : مطالعه موردي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

نقش گردشگري در توسعه ي اجتماعي، اقتصادي مناطق روستايي استان خراسان جنوبي : مطالعه موردي دارای 10 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد نقش گردشگري در توسعه ي اجتماعي، اقتصادي مناطق روستايي استان خراسان جنوبي : مطالعه موردي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي نقش گردشگري در توسعه ي اجتماعي، اقتصادي مناطق روستايي استان خراسان جنوبي : مطالعه موردي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن نقش گردشگري در توسعه ي اجتماعي، اقتصادي مناطق روستايي استان خراسان جنوبي : مطالعه موردي :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : چهارمين کنفرانس بين المللي علوم و مهندسي

تعداد صفحات : 10

چکیده مقاله:

هدف این پژوهش شناخت نقش گردشگری در توسعه ی اقتصادی- اجتماعی مناطق روستایی خراسان جنوبی (مطالعه ی موردی: دهستان نهارجان) است. روش تحقیق به کار گرفته شده توصیفی - تحلیلی است که با استفاده از داده های ذهنی منتج از پرسشنامه ی تکمیل شده از سوی 322 نفر از اهالی روستا در قالب نمونه آماری منتخب به روش کوکران و در 10 روستای بالای 33 خانوار و 40 نفر از مسئولین شوراهای اسلامی، بخشداری و میراث فرهنگی و گردشگری انجام شده است. برای تحلیل داده ها از آمار توصیفی و آزمون های آماری خی دو، تی تک نمونه ای و آزمون فریدمن استفاده شده است. نتایج نشان داد که گردشگری در زمینه های اقتصادی و اجتماعی اثراتی را موجب شده است که برخی جنبهی مثبت و برخی جنبهی منفی داشته اند. در زمینه ی اقتصادی و اجتماعی اثرات مثبت بیشتر از منفی بوده و اثرات مثبت اجتماعی گردشگری بیشتر از اثرات مثبت اقتصادی بوده است ولی از لحاظ تأثیرات منفی، تأثیرات منفی اقتصادی بیشتر از تأثیرات منفی اجتماعی می باشد. در زمینه اقتصادی بین توسعه ی گردشگری و میزان درآمد، ایجاد فرصت های شغلی، تنوع بخشی به فعالیت های اقتصادی، درآمد نهادهای محلی ارتباط معناداری وجود داشت. در زمینه ی اجتماعی بین گردشگری و شاخص های فرهنگی، رفاه اجتماعی، مهاجرت، سطح مشارکت اجتماعی روستائیان و ناهنجاری های اجتماعی (اثرات منفی اجتماعی) در نقاط روستایی رابطهی معناداری وجود داشته است


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:03 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي عددي خصوصيات يک ميدان جريان آشفته درداخل يک ديفيوزر متقارن محوري با شرايط جريان زيرصوت


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي عددي خصوصيات يک ميدان جريان آشفته درداخل يک ديفيوزر متقارن محوري با شرايط جريان زيرصوت توسعه يافته درمجراي ورودي و مقايسه با نتايج تجربي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي عددي خصوصيات يک ميدان جريان آشفته درداخل يک ديفيوزر متقارن محوري با شرايط جريان زيرصوت توسعه يافته درمجراي ورودي و مقايسه با نتايج تجربي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي عددي خصوصيات يک ميدان جريان آشفته درداخل يک ديفيوزر متقارن محوري با شرايط جريان زيرصوت توسعه يافته درمجراي ورودي و مقايسه با نتايج تجربي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي عددي خصوصيات يک ميدان جريان آشفته درداخل يک ديفيوزر متقارن محوري با شرايط جريان زيرصوت توسعه يافته درمجراي ورودي و مقايسه با نتايج تجربي :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: دهمین همایش انجمن هوافضای ایران

تعداد صفحات: 8

چکیده:

دراین مقاله به بررسی عددی محدوده دقت مدلهای مختلف آشفتگی در تسخیر دقیق فیزیک حاکم بریک جریان تراکم ناپذیر عبوری از داخل یک دیفیوزر متقارن محوری واگرا و شرایط جریان زیرصوت توسعه یافته درمجرای ورودیدیفیوزر پرداخته است دراین میان 11 نسخه مختلف مدلهای آشفتگی مورد ارزیابی قرارگرفته و پس از محاسبه مقادیر ضریب فشار cp پروفیل سرعت U1/U1.ref و تولید انرژی جنبشی آشفتگی Gk درسه مقطع مختلف ازا ین دیفیوزر واگرا نتایج بدست آمده با نتایج بدست آمده از مقالاتمعتبر مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج بدست آمده حاکی از آن است که مدل RSM بهترین انطباق برنتایجتجربی موجود را درتمامی مقاطع مختلف دیفیوزر و برای تمامی کمیت های محاسبه شده غیر از تولید انرژی جنبشی آشفتگی به دنبال داشته و مدلهای یک ودو معادله ای از دقت قابل قبول درتسخیر نتایج منطبق برنتایج تجربی برخوردار نمی باشند.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 14:01 ] [ علی ]

[ ]

مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام دارای 30 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام :

مقاله ساختار فهم انديشه سياسي اسلام که چکیده‌ی آن در زیر آورده شده است، در پاییز و زمستان 1389 در دانش سیاسی از صفحه 43 تا 72 منتشر شده است.
نام: ساختار فهم اندیشه سیاسی اسلام
این مقاله دارای 30 صفحه می‌باشد، که برای تهیه‌ی آن می‌توانید بر روی گزینه‌ی خرید مقاله کلیک کنید.
کلمات مرتبط / کلیدی:
مقاله اندیشه سیاسی اسلام
مقاله جهان اسلام
مقاله نظریه سیاسی

چکیده و خلاصه‌ای از مقاله:
چگونه می توانیم فهم بهتری از محتوای اندیشه سیاسی اسلام یا مسلمین در گذشته یا حال داشته باشیم و به توضیح بهتری از این اندیشه های سیاسی دست یابیم؟ نظریه سازی می تواند با سوالی درباره مطلب و چیزهایی که می خواهیم بهتر بفهمیم آغاز شود. این مقاله به بهره گیری از آموزه های بین الاذهانی متفکران مسلمان، از روش قیاسی و سپس با رجوع به اجزای پراکنده و متنوع این اندیشه ها در جریان ها، متفکران و آثار مرتبط این حوزه از روش استقرایی کوشیده است تا به فهمی دستگاهمند از اندیشه های سیاسی اسلام دست یابد. سپس ارکان سه گانه دین اسلام یعنی اعتقادات و اخلاقیات و احکام به عنوان مسلمات و یقینیات، به مثابه نقطه اطمینان بخش و سکویی مطمئن برای جستاری نظری در اندیشه سیاسی اسلامی قرار گرفته است. از این رو در اندیشه سیاسی اسلامی نیز اعتقاد سیاسی، اخلاق سیاسی و فقه سیاسی از ارکان تلقی شده است. ضمن شرح مختصر این سه، تعاملات شش گانه آن ها شناسایی و تاثیرگذاری های هر یک از آن ها بر دیگری در متن واقعیات فرد، جامعه و دولت تئوریزه شده است. در درون هر یک از این تعاملات شش گانه فروعات دیگری نیز شناسایی و سازماندهی نظری شده است. کثرت موضوعات هر یک از سبدهای سه گانه و تعاملات شش گانه، در درون سه قالب اسلام حق، اسلام محقق در نظر دانشمندان و اسلام محقق در عمل مسلمانان و اسلام محقق در عملکرد دولتمردان موجب شده است تا جستار نظری حاضر در مقام توضیح اندیشه و در مقام تولید اندیشه انعطاف داشته باشد. وجه انتقادی و رهایی بخشی آن در قدرت فاصله افکنی بین وضعیت موجود مسلمانان و وضعیت مطلوب اسلام است. به این ترتیب شناسایی قله های مطلوب و آرمانی در اسلام حق و نفس الامری دین به نوعی ساختن «مفاهیم خالص» می ماند که به مادر مطالعات پژوهشی مدد می رساند و فراتر از آن در کار سیاستگزاری اجرایی و طراحی نظام سیاسی مطلوب یاری می دهد، به نحوی که پژوهشگر یا سیاستگزار بداند در هر سبد معرفتی و تعاملات شش گانه بدنبال چیست؟ و چه تاثیرگذاری ها و تاثیرپذیری هایی را می توان انتظار داشت؟


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 4 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:58 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده ازکوزه هاي سفالي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده ازکوزه هاي سفالي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده ازکوزه هاي سفالي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي اثرآبياري زيرزميني دررشدونموHaloxylon ammodendron درمنطقه سجزي استان اصفهان با استفاده ازکوزه هاي سفالي :

سال انتشار: 1391

محل انتشار: سومین همایش ملی مقابله با بیابان زایی و توسعه پایدار تالاب های کویری ایران

تعداد صفحات: 6

چکیده:

منطقه موردمطالعه یکی ازبیابان های ایران واقع درشرق استان اصفهان است هدف ازاجرای این روش ایجادفضای سبزدرمناطق بیابانی ازطریق ابیاری کوزه ای جهت کاهش مصرف آب وهمچنین دستیابی به نتیجه بهترنسبت به روش ابیاری غرقابی می باشد طرح تحقیقاتی ابیاری کوزه ای درمنطقه سجزی با اقلیم خشک خشک سردونیمه بیابانی با متوسط بارندیگسالیانه حدود 99 میلی متر و تبخیر سالیانه 1675 میلیمتر و بادهایی با سرعتهای 1تا16متردرثانیه به مرحله اجرا گذاشته شد ابتدا 30گودال به ابعاد 60×60×60 سانتیمتر و به فواصل 3متر ازیکدیگر و در6ردیف حفرنموده سپس اقدام به تعبیه توری ها با عرض 1متردردور تادورگودال ها نمودیم انگاه داخل گودالها را تا ارتفاع 20سانتمتری با خاک زراعی پرکرده و کوزه های سفالی را درگودالها قرار دادیم و سپس دوباره اقدام به پرکردن گودال تا ارتفاع تقریبا 15سانتمیتری ازدهانه ی گودال کرده و نهال تاغ را کاشتیم بطور کلی این طرح دارای 5تیمار مختلف کشت و ابیاری بوده که دراقلب طرح کاملا تصادفی با 5تکرار اجرا شد که دراین مقاله به بررسی تکنیک ابیاری کوزه ای می پردازیم کشت نهالها از1اسفند1390 اغاز شد و درطی فصل رشدبه مدت 5ماه برخی ازشاخصهای رشدگیاه مورد بررسی و پس ازانجام دوره ازمایشی مواردی نظیر ارتفاع گیاه و قطرتاج پوشش موردب ررسی قرارگرفت


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:56 ] [ علی ]

[ ]

Development of a Human Detection and Tracking Using MultipleدرKernels


برای دریافت اینجا کلیک کنید

Development of a Human Detection and Tracking Using MultipleدرKernels دارای 4 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد Development of a Human Detection and Tracking Using MultipleدرKernels کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي Development of a Human Detection and Tracking Using MultipleدرKernels،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن Development of a Human Detection and Tracking Using MultipleدرKernels :


سال انتشار : 1395

نام کنفرانس یا همایش : سومين کنفرانس بين المللي در مهندسي برق، الکترونيک و کامپيوتر

تعداد صفحات : 4

چکیده مقاله:

In this paper, we propose an innovative human tracking algorithm in a mass of videos recorded from cameras placed in public places. In a visual surveillance system with static cameras, target often fails when part of the color:#000;text-decoration:none'>object has similar color with the background or when the target is occluded, therefore we use multiple kernels with the possibility of selection of 2 and 4 kernels for each person in the video frame. In order to provide more robust tracking performance, histogram of the target should be changed per frame. Total cost function and an adaptively changeable weights assigned to each kernel based on the similarity between the histogram, the exact location of the target image based on mean shift approach will be achieved. Experimental results have shown the favorable performance of the proposed algorithm, which can successfully track human tracking in public places.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:54 ] [ علی ]

[ ]

اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر در تبريز)


برای دریافت اینجا کلیک کنید

اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر در تبريز) دارای 9 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر در تبريز) کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر در تبريز)،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن اولويت بندي اقدامات ايمن سازي در معابر برون شهري (مطالعه موردي محور اهر در تبريز) :


سال انتشار : 1393

نام کنفرانس یا همایش : دومين کنگره بين المللي سازه ، معماري و توسعه شهري

تعداد صفحات : 9

چکیده مقاله:

یکی از اقداماتی که در زمینه کاهش تصادفات در کشور صورت می گیرد تخصیص بودجه ای سالانه به منظور ارتقا ایمنی جاده هاست اما از انجا که هیچگاه رقم تخصیص یافته کافی نمی باشد باید بین مشکلات موجود و بودجه تعادلی برقرار گردد به عبارت دیگر باید تخصیص بودجه به گونه ای انجام شود که بیشترین بازده را داشته باشد از آنجا که اقدامات ایمن سازی یکی از مهمترین عوامل تاثیر گذار در کاهش تصادفات بوده در این تحقیق مدلی ارائه می گردد که بهترین اقدامات برای قطعات مختلف معبر مورد نظر به گونه ای انتخاب شوند که بیشترین تاثیر را در کاهش تصادفات داشته باشند برای این منظور از تئوری هزینه و فایده استفاده شد در این روش هزینه اقدامات ایمن سازی به عنوان هزینه و سود حاصل از کاهش انواع تصادفات به عنوان فایده هر راهکار در نظر گرفته شد همچنین به منظور انتخاب راهکار بهینه از روش خطی که از روش های کارامد در تصمیم گیری یک معیاره در افزایش بهره وری پروژه های اقتصادی می باشد استفاده شد در مدل ارائه شده علاوه بر نظر گرفتن هزینه تصادفات به عنوان عامل اصلی تصمیم گیری ، محدودیت های بودجه موجود و نیز مشکلات موجود در قطعات مختلف مسیر نیز لحاظ گردید از ویژگی مهم این مدل در نظر گرفتن تاثیر همزمان چند اقدام ایمن سازی در کاهش تصادفات می باشد در نهایت به عنوان مطالعه موردی 88 کیلومتر فاصله بین اهر- تبریز در استان آذربایجان شرقی انتخاب گشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:52 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري ا


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري از مشکلات اسکلتي عضلاني در يک شرکت طراحي قطعات خودرو دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري از مشکلات اسکلتي عضلاني در يک شرکت طراحي قطعات خودرو کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري از مشکلات اسکلتي عضلاني در يک شرکت طراحي قطعات خودرو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بررسي و آناليز ارگونوميک ايستگاه هاي کاري و کاربران پايانه هاي ديداري جهت شناسايي و پيشگيري از مشکلات اسکلتي عضلاني در يک شرکت طراحي قطعات خودرو :

سال انتشار: 1387

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی جایگاه ایمنی، بهداشت و محیط زیست در سازمانها

تعداد صفحات: 13

چکیده:

مقدمه : ارگونومی علم اصلاح و بهسازی محیط کار، شغل و تجهیزات و تطابق آن با قابلیت ها و محدودیت های انسان است. بدون شک بکارگیری ملاحظات ارگونومیک و آموزش در این زمینه در هر سازمانی نقش به سزایی در مدیریت بهره وری آن سازمان دارد. عدم رعایت این ملاحظات منجر به کاهش انگیزه و بازده نیروی انسانی، افزایش میزان جابجایی و غیبت کارکنان و در نهایت کاهش اثر بخشی، کارآیی و بهره وری سازمان می گردد. رعایت اصول ارگونومی در انجام کار جهت پیشگیری از بیماری های اسکلتی عضلانی جزء نیازها و اولویت های موجود است. از این
رو هدف از این مطالعه بررسی و آنالیز ارگونومیک ایستگاه های کاریو کاربران پایانه های دیداری یک شرکت خودرو سازی جهت شناسایی و پیشگیری از مشکلات اسکلتی عضلانی احتمالی کاربران می باشد. روش تحقیق : این مطالعه به روش توصیفی مقطعی در دو مرحله بر روی 1224 کاربر پایانه های دیداری یک شرکت طراحی قطعات خودرو صورت گرفت. در مرحله اول از تمامی پرسنل شرکت که با کامپیوتر کار می کردند آنتروپومتری بعمل آمد. سپس اطلاعات جمع آوری شده تحت آنالیز ارگونومیک توسط نرم افزارErgo-Easerقرارگرفت. همچنین پرسشنامه نوردیک جهت شناسایی مشکلات اسکلتی عضلانی کاربران مورد استفاده قرار گرفت. درانتها نتایج حاصله توسط نرم افزار 2003Excelآنالیز شدند. نتایج : بر اساس نتایج بدست آمده از آنالیز پرسشنامه نوردیک، 82/ 29 % افراد دچار مشکل در گردنبودند(بیشترین آسیب). پس از گردن بیشترین آسیب به زانوها مربوط می شد. کمترین آسیب مربوط به کف پا(%0/40 ) بود. همچنین آنالیز ارگونومیک کاربران نشان داد که چشمها و مچ دست (در 6 94/6% افراد) شایعتریناندامهای در معرض آسیب های اسکلتی عضلانی می باشند.
بحث و نتیجه گیری : آسیب های شغلی علاوه بر اینکه موجب ایجاد ناراحتی های جسمی، روحی، عاطفی و اجتماعی برای کاربران می گردد، سازمان نیز به نحوی نیروی کاری فعال خود را از دست می دهد و متحمل هزینه های زیادی می گردد. این هزینه ها شامل هزینه درمان کارمند و هزینه های فرصت از دست رفته می باشد. توصیه ها و مقایسه استانداردهای ارگونومی در خصوص طراحی ایستگاه های کاری و ابعاد محیط کار مستقیماً به داده های آنتروپومتری بستگی دارد، اما به هر حال باید الگوهای رفتاری کارگران و سایر مشخصه های دیگر مربوط به محیط های کاری را نیز در نظر داشت.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 7 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:50 ] [ علی ]

[ ]

آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن


برای دریافت اینجا کلیک کنید

آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن آلودگي صوتي و اثرات زيست محيطي آن :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس یا همایش : سومين همايش ملي پژوهش هاي محيط زيست و کشاورزي ايران

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

صدا جز لاینفک زندگی انسانهاست، صداهای مختلف شدت و فرکانس های متفاوتی دارند. آلودگی صوتی عبارت است از شرایطی که در آن بهداشت عمومی، رفاه، راحتی و آسایش زندگی انسان و یا محیط اطراف او در اثر سروصدا تحت تاثیر قرار می گیرد و معمولا نتایج این آلودگی صوتی غیر قابل قبول می باشد. که از جمله اثرات آن می توان به افت شنوایی، عدم تمرکز، خستگی، کاهش توانایی حرفه ایی و موارد دیگر اشاره کرد. حتی بر روی حیات دریایی نیز اثرات مخرب و زیانباری را بر جای می گذارد. مطالعات مختلف در ایران نشان داده که اصفهان، تهران و چند شهر دیگر در مقایسه با استانداردهای زیست محیطی در اغلب ایستگاه های اندازه گیری این شهرها، سر و صدا بالاتر از حد استاندارد است. شهر اصفهان از آلودگی صوتی بالایی برخوردار است و در اکثر موارد بالاتر از استاندارد سازمان حفاظت محیط زیست ایران است. بنابراین آلودگی صوتی در این شهر می تواند به عنوان یک مشکل جدی مطرح باشد و بررسی علل آن توصیه می گردد. به منظور کاهش اثرات زیانبار صدا یکسری قوانین و مقرراتی در هر کشور از جمله ایران تعیین گردیده است که باعث کنترل صدا می گردد. در این مقاله این موارد به صورت مختصر شرح داده شده است.


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 5 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:48 ] [ علی ]

[ ]

مقاله مقايسه ي عملي کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غير انتفاع


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مقايسه ي عملي کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غير انتفاعي دارای 18 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مقايسه ي عملي کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غير انتفاعي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مقايسه ي عملي کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غير انتفاعي،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مقايسه ي عملي کاربرد کارت امتيازي متوازن در سازمان هايي با اهداف مالي و سازمان هاي غير انتفاعي :

سال انتشار: 1386

محل انتشار: پنجمین کنفرانس ملی مهندسی صنایع

تعداد صفحات: 18

چکیده:

در عصر کنونی مشکلات مدیران سازمان ها از جمع آوری داده های سازمان به سمت چگونگی پردازش این داده ها متمایل شده است . در این راستا سیستم های ارزیابی عملکرد به منظور غربال کردن داده ها و به دست آوردن اطلاعات مفید، برای رسیدن به اهداف سازمان ها، طراحی شده اند . به دلیل فزونی سازمان های سودآور که اهداف مالی را دنبال می کنند، اکثر سیستم های ارزیابی عملکرد بر این اهداف تکیه دارند . با توجه به این که این سیستم ها نمی توانند دستیابی به اهداف سازمان های غیر مالی را به خوبی تحت پوشش قرار دهند، در این مقاله برای مقایسه ارزیابی سازمان هایی که اهداف متفاوتی دارند، از روشی استفاده کرده ایم که برپایه ی استراتژی سازمان استوار باشد . با استفاده از سیستم ارزیابی عملکرد متوازن ( کارت امتیازی متوازن ) در این پژوهش، ارزیابی این دو نوع سازمان و دستیابی به کلیه اهداف آن ها را امکان پذیر ساخته ایم . از آنجایی که پیاده سازی این روش در سازمان هایی با اهداف مالی و سازمان هایی که اهداف غیرانتفاعی دارند متفاوت است، در این مقاله به بررسی تفاوت هایی که طراحی این سیستم و مناظر و اجزای آن ها با هم دارند نیز پرداختیم . سپس این مدل ها را به منظور مقایسه، در واحدهای تابعه یک مجتمع صنعتی ( به عنوان سازمانی با اهداف مالی ) و یک مرکز تحقیقاتی دولتی ( به عنوان سازمانی با اهدافی اصولا غیر انتفاعی ) بومی کردیم . طراحی چارچوب این مدل ها به نحوی
است که در سازمان های مشابه نیز قابل استفاده خواهد بود .


دانلود این فایل


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ جمعه 18 فروردين 1396 ] 13:46 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]