ارزيابي عملکرد اتصال خمشي WUFدرW درجلوگيري از خرابي پيشرونده ي قاب هاي خمشي فولادي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ارزيابي عملکرد اتصال خمشي WUFدرW درجلوگيري از خرابي پيشرونده ي قاب هاي خمشي فولادي دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ارزيابي عملکرد اتصال خمشي WUFدرW درجلوگيري از خرابي پيشرونده ي قاب هاي خمشي فولادي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی ارزيابي عملکرد اتصال خمشي WUFدرW درجلوگيري از خرابي پيشرونده ي قاب هاي خمشي فولادي،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن ارزيابي عملکرد اتصال خمشي WUFدرW درجلوگيري از خرابي پيشرونده ي قاب هاي خمشي فولادي :


نام کنفرانس یا همایش : دومین همایش ملی مهندسی سازه ایران

تعداد صفحات : 13

چکیده مقاله:

گسیختگی پیشرونده حالتی از خرابی می باشد که درآن خرابی موضعی یک عضو سازه ای اصلی، موجب خرابی اعضای مجاور، یکی پس از دیگری شده و درنهایت منجربه خرابی کلی میگردد. فروپاشیها و خرابی های پیشرونده در سالیان اخیر این موضوع را بسیار برجسته نموده است. درحقیقت در این نوع از گسیختگی که گسیختگی نامتناسب نیز نامیده می شود نسبت خرابی نهایی به خرابی اولیه زیاد بوده و ایجاد گسیختگی موضعی درسازه می تواند منجربه گسیختگی پیشرونده در کل سازه و یا قسمت بزرگی از آن شود. این مقاله به ارزیابی عملکرد اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W) درجلوگیری از خرابی های پیشرونده قابهای خمشی فولادی می پردازد برای نیل به این هدف، ابتدا یک قاب خمشی فولادی ویژه مطابق با استاندارد 2800 و مبحث 10 مقررات ملی ساختمان تحلیل و طراحی می گردد. سپس یک اتصال تیربه ستون از این مدل، انتخاب و اتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W) مطابق با آیین نامه ی AISC358-10 برای آن طراحی می گردد. سپس اتصال مذکوردرنرم افزار ABAQUS مدل سازی و مطابق با ضوابط آیین نامه ی DoD 2013 برای خرابی پیشرونده مورد مقایسه قرار می گیرد. نتایج این ارزیابی نشان داد که حداکثر بار تحمل شده دراتصال مستقیم تقویت نشده جوشی (WUF-W) برابر 540 کیلونیوتن می باشد که در تغییرمکان معادل 20 سانتی مترحاصل گردید.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:27 ] [ علی ]

[ ]

مطالعه نظري توليد توان از استخر خورشيدي با گراديان شوري


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مطالعه نظري توليد توان از استخر خورشيدي با گراديان شوري دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مطالعه نظري توليد توان از استخر خورشيدي با گراديان شوري کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی مطالعه نظري توليد توان از استخر خورشيدي با گراديان شوري،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن مطالعه نظري توليد توان از استخر خورشيدي با گراديان شوري :


نام کنفرانس یا همایش : اولین کنگره سالیانه جهان و بحران انرژی

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

ازاستخراج خورشیدی باگرادیان شوری میتوان برای تولید توان استفاده نمود دراین مقاله بازده حرارتی و بازده کلی تولید توان استخرخورشیدی و نیز میزان توان تولیدی ازاستخرخورشیدی درمساحت های مختلف استخر و تشعشع های خورشیدی متفاوت به صورت نظری مورد مطالعه قرارگرفته است درفرایند تولید توان ازچرخه رانکین الی چهارمرحله ای استفاده شده و ضمن تعریف مدلی ازاستخر خورشیدی با فرض مقادیر مشخص برای پارامترهای موثر درمسئله و بااستفاده ازنرم افزار محاسباتی ترمودینامیکی EES نتایج لازم به دست آمده است برای اعتبار سنجی نتایج بازده حرارتی مدل مورد مطالعه بانتایج مقالات Kishore and Joshi و KOOI مورد مقایسه قرارگرفته است نتایج نشان میدهند که برای مساحت های بالا m2 500 بازده حرارتی استخرخورشیدی ثابت می ماند و برای مساحت های پایین تر بازده حرارتی استخر با کاهش مساحت کاهش می یابد همچنین برای مساحت های بالا و درتشعشع های بیشینه بازده حرارتی استخرخورشیدی به حدود 28درصد و بازده کلی تولید توان به حدود 3/1 درصد می رسد


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:26 ] [ علی ]

[ ]

طراحي کنترل کننده تطبيقي خودتنظيم زاويه سمت ، عمق و سرعت رو به جلو براي يک ربات زيرسطحي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

طراحي کنترل کننده تطبيقي خودتنظيم زاويه سمت ، عمق و سرعت رو به جلو براي يک ربات زيرسطحي دارای 8 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد طراحي کنترل کننده تطبيقي خودتنظيم زاويه سمت ، عمق و سرعت رو به جلو براي يک ربات زيرسطحي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی طراحي کنترل کننده تطبيقي خودتنظيم زاويه سمت ، عمق و سرعت رو به جلو براي يک ربات زيرسطحي،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن طراحي کنترل کننده تطبيقي خودتنظيم زاويه سمت ، عمق و سرعت رو به جلو براي يک ربات زيرسطحي :


نام کنفرانس یا همایش : هفدهمین همایش صنایع دریایی

تعداد صفحات : 8

چکیده مقاله:

رباتهای زیرسطحی بدون سرنشین (UUV)، از جمله سیستمهای دینامیکی به شدت غیرخطی و پیچیده می باشند که وجود نامعینی و عدم قطعیت در فرآیند مدل سازی، اغتشاش قوی ناشی از جریان آب، مسئله کنترل و هدایت آنها را با مشکل مواجه می کند. کنترل عمق، زاویه سمت و سرعت پیشروی یک نمونه ROV در حضور عدم قطعیت و تغییر پارامترهای سیستم بازمان، مسئله ای است که در این مقاله به آن پرداخته شده است. از کنترل کننده های PID، در یک ساختار آبشاری و غیرخطی در کنترل عمق، زاویه پیشروی و سرعت طولی ربات استفاده شده است. با توجه به وجود نامعینی و عدم قطعیت در سیستم مورد نظر و متغیر بودن پارامترهای دینامیکی ربات، یک کنترل کننده تطبیقی MDPP نیز توسعه داده شده است. یک مدل دینامیکی از یک نمونه DST-R-100-4) ROV) استخراج شده و کنترلرهای طراحی شده بر آن اعمال گریده است. مدل حلقه بسته، با وجود ورودیهای مختلف شبیه سازی شد. نتایج نشان از عملکرد مناسب هر دو ساختار کنترلی در ردیابی ورودی دارد. با توجه به نتایج شبیه سازی مشاهده شد کنترل کننده تطبیقی در گستره وسیع تری از تغییرات پارامترها قادر به حفظ کیفیت کنترلی است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:26 ] [ علی ]

[ ]

تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي توسعه شهري CDS شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدلهايSWOT و ANP


برای دریافت اینجا کلیک کنید

تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي توسعه شهري CDS شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدلهايSWOT و ANP دارای 15 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي توسعه شهري CDS شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدلهايSWOT و ANP کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي توسعه شهري CDS شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدلهايSWOT و ANP،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن تدوين و اولويتبندي استراتژيهاي توسعه شهري CDS شهر مشهد با استفاده از تلفيق مدلهايSWOT و ANP :


نام کنفرانس یا همایش : هفتمین کنفرانس ملی برنامه‌ریزی و مدیریت شهری با تأکید بر راهبردهای توسعه شهری 

تعداد صفحات : 15

چکیده مقاله:

چگونگی توسعه شهری مشهد با توجه به اهمیت ملی و بینالمللی آن، ازجمله مسائلی است که نگاه ویژه ای را برای تدوین راهبرد و برنامهریزی در این زمینه طلب مینماید. هدف از این پژوهش بهطورکلیاولویتبندی راهبردهای توسعه شهری در شهر مشهد است. روش پژوهش توصیفی/ تحلیلی با ماهیتی قیاسی، برگرفته از نگرش سیستمی میباشد؛ روش جمعآوری اطلاعات کتابخانهای/ اسنادی و پیمایشی بوده که از 64پرسشنامه باز )کارشناسان( استفادهشده است. ابزار مورداستفاده در این پژوهش، تکنیک SWOT میباشد و برای اولویتبندی راهبردها نیز از مدل ANP استفادهشده است که جهت وزن دهی به معیارها و زیر معیارها نیز از 23 پرسشنامه متخصصان به روش میانگینگیری بهره برده شده است. در این پژوهش مشخص گردید که در شهر مشهد، زمینهسازی برای جذب هرچه بیشتر گردشگر و توریست داخلی و خارجی و فراهم کردن زمینه طولانی شدن مدت اقامت توریست و گردشگران در شهر مشهد بوده و مربوط به استراتژیهای رقابتی میباشد که با امتیاز 0/15 اولویت اول را به خود اختصاص داده است


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:25 ] [ علی ]

[ ]

مقاله مد لسازي ديناميکي سيستم سلول سوختي با در نظر گرفتن شروع سرد 1 و مديريت آن


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله مد لسازي ديناميکي سيستم سلول سوختي با در نظر گرفتن شروع سرد 1 و مديريت آن دارای 7 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله مد لسازي ديناميکي سيستم سلول سوختي با در نظر گرفتن شروع سرد 1 و مديريت آن کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله مد لسازي ديناميکي سيستم سلول سوختي با در نظر گرفتن شروع سرد 1 و مديريت آن،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله مد لسازي ديناميکي سيستم سلول سوختي با در نظر گرفتن شروع سرد 1 و مديريت آن :

سال انتشار: 1389

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: 7

چکیده:

مزایا و خصوصیات ویژه پیل های سوختی در میان سایر تولیدات پراکنده موجب اهمیت روزافزون این منبع تولید انرژی الکتریکی و توجه به آن از جنبه های مختلف مدل سازی و کاربرد در شبکه های مختلف شده است. شروع سرد 1و تقاضای بار در راه اندازی یکی از مشکلات مهم پیل های سوختی می باشد که تاکنون کمتر مورد توجه قرار گرفته است.در این مقاله، پیل سوختی با در نظر گرفتن شروع سرد آن دراتصال به بار مدل سازی و مورد شبیه سازی قرار گرفته است.در این مدل سازی جدید با استفاده از یک استرات ژی کنترلی توسط باطری می توان بارهای با توان مختلف را تغذیه نمود .شبیه سازی های صورت گرفته، کارآئی این روش را در مدل سازی و کنترل توان در راه اندازی و کار دائم پیل های سوختی را نشان می دهد.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:25 ] [ علی ]

[ ]

پاکسازي زيستي روشي کاربردي براي تصفيه آلاينده هاي نفتي


برای دریافت اینجا کلیک کنید

پاکسازي زيستي روشي کاربردي براي تصفيه آلاينده هاي نفتي دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد پاکسازي زيستي روشي کاربردي براي تصفيه آلاينده هاي نفتي کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ریختگی احتمالی در متون زیر ،دلیل ان کپی کردن این مطالب از داخل فایل ورد می باشد و در فایل اصلی پاکسازي زيستي روشي کاربردي براي تصفيه آلاينده هاي نفتي،به هیچ وجه بهم ریختگی وجود ندارد


بخشی از متن پاکسازي زيستي روشي کاربردي براي تصفيه آلاينده هاي نفتي :


نام کنفرانس یا همایش : دومین کنفرانس ملی نفت، گاز، پتروشیمی و توسعه پایدار

تعداد صفحات : 6

چکیده مقاله:

امروزه توجه بسیار زیادی به پاکسازی محیط های آلوده به هیدروکربن های نفتی صورت گرفته است. در کشور ما هم با توجه به وسعت فعالیتهای نفتی نیاز به روشهای پاکسازی کارا، اقتصادی و سازگار با محیط زیست برای رفع آلودگی از خاکهای آغشته به نفت احساس میشود. نفت نشت یافته عمدتاً به وسیله تصادف و حوادثی در تانکرها، مخازن نفتی، کشتی ها و … وارد محیط های آبی و خاکی می گردد. امروزه استفاده از میکروب ها در پاکسازی این نوع آلاینده اهمیت فراوان دارد. زیرا علاوه بر هزینه کم نسبت به سایر روش ها استفاده از آنها دارای کارایی بالا می باشد. پس زمانی که نفت راه یافته به سواحل دریاها باعث آلودگی می گردد و از طرف دیگر امکان جمع آوری مکانیکی آن هم وجود نداشته باشد؛ استفاده از میکروب ها پیشنهاد می گردد. در این مقاله ابتدا مقدمه ای در خصوص نفت و آلودگی های نفتی بیان شده، سپس به توضیح تجزیه زیستی و نقش میکروارگانیسم ها در حذف این آلاینده ها پرداخته شده است.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 8 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:24 ] [ علی ]

[ ]

ومقاله قرآن مجيد كتابى است جهانى


برای دریافت اینجا کلیک کنید

ومقاله قرآن مجيد كتابى است جهانى دارای 17 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد ومقاله قرآن مجيد كتابى است جهانى کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي ومقاله قرآن مجيد كتابى است جهانى،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن ومقاله قرآن مجيد كتابى است جهانى :

تفسیر قرآن
قرآن مجید كتابى است جهانى
كتاب: قرآن در اسلام صفحه 20
نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض)
قرآن مجید در مطالب خود اختصاص بامتى از امم مانند امت عرب یا طائفه‏اى از طوائف مانند مسلمانان ندارد، بلكه با طوائف خارج از اسلام سخن میگوید چنانكه با مسلمانان میگوید، بدلیل خطابات (1) بسیارى كه بعنوان كفار و مشركین و اهل كتاب و یهود و بنى اسرائیل و نصارى دارد و با هر طائفه‏اى از این طوائف باحتجاج پرداخته آنان را بسوى معارف حقه خود دعوت میكند.

و همچنین قرآن مجید با هر یك از این طوائف باحتجاج و دعوت میپردازد و هرگز خطاب خود را مقید بعرب بودن آنان نمیكند چنانكه در مورد مشركین-بت‏پرستان-میفرماید: «فان تابوا و اقاموا الصلوه و آتوا الزكوه فاخوانكم فى الدین‏» (2) و در مورد اهل كتاب-یهود و نصارى و مجوس نیز كه از اهل كتاب محسوبند-میفرماید: «قل یا اهل الكتاب تعالوا الى كلمه سواء بیننا و بینكم ان لا تعبد الا الله و لا نشرك به شیئا و لا یتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون الله‏» (3) ترجمه:بگو اى اهل كتاب بیائید بسوى كلمه‏اى كه در میان ما و شما بطور مساوى پذیرفته شود و آن اینست كه جز خداى متعال كسى را نپرستیم و انبازى براى وى قرار ندهیم و برخى از ما برخى دیگر از خدایان خود اتخاذ نكنند) چنانكه مى‏بینیم هرگز نفرموده:اگر مشركین عرب توبه كنند و نفرموده:اى اهل كتابى كه از نژاد عرب میباشید.

آرى در بدو طلوع اسلام كه دعوت از جزیره العرب ببیرون تجاوز نكرده بود طبعا خطابات قرآنى بامت عرب القا میشد ولى از سال شش هجرت كه دعوت ببیرون شبه جزیره راه یافت هیچ موجبى براى توهم اختصاص نبود.
گذشته از این آیات آیات دیگرى دلالت‏بر عموم دعوت میكند مانند آیه كریمه: «و اوحى الى هذا القرآن لانذركم به و من بلغ‏» (4) ترجمه:وحى شده است‏بر من این قرآن براى اینكه شما را انذار كرده بترسانم و هر كه را كه این قرآن-یا انذار-بوى برسد) .

و آیه كریمه: «و ما هو الا ذكر للعالمین‏» (5) و آیه: «ان هو الا ذكر للعالمین‏» (6) ترجمه:نیست قرآن مگر یادآورى براى همه جهانیان) .
و آیه كریمه: «انها لاحدى الكبر نذیرا للبشر» (7) ترجمه:بدرستى این آیه یكى از بزرگترین آیات میباشد در حالیكه ترساننده بشر است) .
بحسب تاریخ نیز، اسلام عده‏اى از ارباب مذاهب مختلفه مانند بت‏پرستان و یهود و نصارى و همچنین از امتهاى گوناگونى مانند سلمان فارسى و صهیب رومى و بلال حبشى بثبوت رسیده است.
پى‏نوشتها:

1- این خطابات و احتجاجات در آیات بسیارى است و نیازى بنقل آنها نیست.
2- سوره توبه آیه 11
3- سوره آل عمران آیه 64
4- سوره انعام آیه 19
5- سوره قلم آیه 52
6- سوره ص آیه 87
7- سوره مدثر آیه 36
قرآن مجید در دلالت‏خود مستقل است
كتاب: قرآن در اسلام صفحه 24
نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض)

قرآن مجید كه از سنخ كلام است مانند سایر كلامهاى معمولى از معنى مراد خود كشف میكند و هرگز در دلالت‏خود گنگ نیست و از خارج نیز دلیلى وجود ندارد كه مراد تحت اللفظى قرآن جز آنست كه از لفظ عربیش فهمیده میشود.
اما اینكه خودش در دلالت‏خود گنگ نیست زیرا هر كس بلغت آشنائى داشته باشد از جملات آیات كریمه معنى آنها را آشكارا میفهمد چنانكه از جملات هر كلام عربى دیگر معنى میفهمد.

علاوه بر این بآیات بسیارى از قرآن برمیخوریم كه در آنها طائفه خاصى را مانند بنى اسرائیل و مؤمنین و كفار و گاهى عموم مردم را متعلق خطاب قرار داده مقاصد خود را بایشان القاء میكند (1) یا با آنان باحتجاج میپردازد یا بمقام تحدى برآمده از ایشان میخواهد كه اگر شك و تردید دارنددر اینكه قرآن كلام خداست مثل آن را بیاورند و بدیهى است كه تكلم با مردم با الفاظى كه خاصیت تفهیم را واجد نیست معنى ندارد و همچنین تكلیف مردم بآوردن مثل چیزى كه معنى محصلى از آن فهمیده نمیشود قابل قبول نیست.
علاوه بر این خداى متعال میفرماید: «افلا یتدبرون القرآن ام على قلوب اقفالها» (2) ترجمه:آیا قرآن را تدبر-پى گیرى آیات با تامل-نمیكنند یا بدلهائى قفلهاشان زده شده) و میفرماید: «افلا یتدبرون القرآن و لو كان من عند غیر الله لوجدوا فیه اختلافا كثیرا» (3) ترجمه آیه گذشت) .

دلالت آیه‏ها بر اینكه قرآن تدبر را كه خاصیت تفهم را دارد مى‏پذیرد و همچنین تدبر اختلافات آیات را كه در نظر سطحى و ابتدائى پیش میآید حل میكند روشن است و بدیهى است كه اگر آیات در معانى خودشان ظهورى نداشتند تامل و تدبر در آنها و همچنین حل اختلافات صورى آنها بواسطه تامل و تدبر معنى نداشت.
و اما اینكه راجع بنفى حجیت ظواهر قرآن دلیلى از خارج نیست زیرا چنین دلیلى وجود ندارد.

جز اینكه برخى گفته‏اند در تفهیم مرادات قرآن ببیان تنها پیغمبر اكرم (ص) یا ببیان آنحضرت و بیان اهل بیت گرامش باید رجوع كرد.
ولى این سخن قابل قبول نیست زیرا حجیت‏بیان پیغمبر اكرم (ص) و امامان اهل بیت (ع) را تازه از قرآن باید استخراج كرد و بنابر این چگونه متصور است كه حجیت دلالت قرآن ببیان ایشان متوقف باشد بلكه در اثبات اصل رسالت و مامت‏باید بدامن قرآن كه سند نبوت است چنگ زد.
و البته آنچه گفته شد منافات ندارد با اینكه پیغمبر اكرم (ص) وائمه اهل بیت (ع) عهده‏دار بیان ج

زئیات قوانین و تفاصیل احكام شریعت-كه از ظواهر قرآن مجید بدست نمیآید-بوده‏اند.
و همچنین سمت معلمى معارف كتاب را داشته‏اند چنانكه از آیات ذیل در میآید: «و انزلنا الیك الذكر لتبین للناس ما نزل الیهم‏» (4) ترجمه:و فرو فرستادیم بتو ذكر-قرآن-را براى اینكه آنچه را بمردم نازل شده براى‏شان بیان و روشن كنى) . «و ما آتاكم الرسول فخذوه و مانها كم عنه فانتهوا» (5) ترجمه:آنچه را پیغمبر براى شما آورد یعنى امر كرد بگیرید و بپذیرید و آنچه از آن نهى كرد خوددارى كنید) «و ما ارسلنا من رسول الا لیطاع باذن الله‏» (6) ترجمه:ما هیچ پیغمبرى را نفرستادیم مگر براى اینكه باذن خدا اطاعتش كنند) . «هو الذى بعث فى الامیین رسولا منهم یتلوا علیهم آیاته و یزكیهم و یعلمهم الكتاب و الحكمه‏» (7) ترجمه:خدا است آنكه در میان جماعت امى از خودشان پیامبرى برانگیخت كه آیات خدا را بر ایشان تلاوت میكند و آنان را تزكیه مینماید، و بر ایشان كتاب و حكمت را تعلیم میدهد) .

بموجب این آیات پیغمبر اكرم (ص) مبین جزئیات و تفاصیل شریعت و معلم الهى قرآن مجید میباشد و بموجب حدیث متواتر ثقلین پیغمبر اكرم ائمه اهل بیت را در سمتهاى نامبرده جانشینان خود قرار داده است.و این مطلب منافات ندارد باینكه دیگران نیز با اعمال سلیقه‏اى كه از معلمین حقیقى یاد گرفته‏اند مراد قرآن مجید را از ظواهر آیاتش بفهمند.
معنى حجیت‏بیان پیغمبر (ص) و ائمه (ع)

بدلالت‏خود قرآن مجید بیان پیغمبر اكرم (ص) و اهل بیت گرامش-چنان كه در فصول سابقه گذشت-در تفسیر آیات قرآنى حجیت دارد.
این حجیت در مورد قول شفاهى و صریح پیغمبر اكرم (ص) و ائمه اهل بیت و همچنین در اخبار قطعیه الصدور كه بیان ایشان را حكایت میكند روشن است.
ولى خبر غیر قطعى كه در اصطلاح خبر واحد نامیده میشود و حجیت آن در میان مسلمین مورد خلاف است منوط بنظر كسى است كه بتفسیر میپردازد، در میان اهل سنت نوعا بخبر واحد كه در اصطلاح صحیح نامیده میشود مطلقا عمل میكنند و در میان شیعه آنچه اكنون در علم اصول تقریبا مسلم است اینست كه خبر واحد موثوق الصدور در احكام شرعیه حجت است و در غیر آنها اعتبار

ندارد براى تحقیق مسئله بعلم اصول باید مراجعه كرد.
پى‏نوشتها:
1- امثال یا ایها الذین كفروا و یا اهل الكتاب و یا بنى اسرائیل و یا ایها الناس كه بسیار است.
2- سوره محمد آیه 24
3- سوره نساء آیه 82
4- سوره نحل آیه 44
5- سوره حشر آیه 7
6- سوره نساء آیه 64
7- سوره جمعه آیه 2

نمونه‏اى از تفسیر قرآن با قرآن
كتاب: قرآن در اسلام صفحه 64
نویسنده: استاد علامه طباطبایى (رض)
خداوند متعال در چندین جا از كلام خود میفرماید: «الله خالق كل شى‏ء» (1) ترجمه: آفریننده هر چیز-هر چه كلمه شى‏ء بر آن اطلاق میشود جز خدا-خدا است) این مضمون در چهار جا از قرآن مكرر شده، و بموجب آن هر چه در جهان آفرینش فرض شود آفریده خدا است و هستى آن ازوست.
البته نباید ازین نكته غفلت كرد كه قرآن در صدها آیه علیت و معلولیت را تصدیق میكند و فعل هر فاعلى را بخود آن فاعل نیز نسبت میدهد آثار اشیا را مانند سوزانیدن آتش و رویانیدن زمین و بارانیدن آسمان از آن آنها میداند افعال اختیاریه انسان را بپاى خود انسان مینویسد.

و در نتیجه كننده هر كار همانا صاحب آن كار است ولى هستى بخش و وجود دهنده كار و صاحب كار خدا است و بس.
و پس از این تعمیم كه بآفرینش داد میفرماید: «الذى احسن كلشى‏ء خلقه‏» (2) ترجمه:خدائى كه هر آنچه آفرید زیبا قرار داد) بموجب انضمام این آیه بآیه گذشته زیبائى با آفرینش دوش بدوش هم پیش میروند و هر چه در جهان هستى داراى هستى است داراى زیبائى است و جز زیبائى صفتى ندارد.و نیز نباید ازین نكته غفلت داشت كه قرآن در آیات بسیارى خیر در مقابل شر و نفع در مقابل ضرر و همچنین نیك در برابر بد و زیبا در برابر زشت را تصدیق میكند و بسیارى از كارها و كردارها و پدیده‏ها را بد و زشت میشمارد ولى چیزى كه هست اینهمه بدیها و زشتیها و ناگواریها از راه نسبت و مقایسه پیدا میشود و وجود قیاسى و نسبى دارند نه نفسى.

مثلا مار و كژدم بد هستند ولى نسبت‏بانسان و حیواناتى كه از نیش آنها متضررند نه نسبت‏بسنگ و خاك.مزه تلخ و بوى مردار منفورند ولى نسبت‏بذائقه و شامه انسان نه نسبت‏بهمه.پاره‏اى از رفتارها و كردارها زشت هستند ولى نسبت‏بنظام اجتماعى انسان نه در هر نظامى و نه با قطع نظر از نظام اجتماع.
آرى اگر از نسبت و مقایسه دمى صرف نظر شود دست‏بروى هر چه گذاشته شود جز اندامى زیبا و هستى حیرت بخش و خیره كننده‏اى بچشم نخواهد خورد و جلوه زیبائى جهان هستى از توانائى وصف و بیان بیرون است زیرا خود وصف و بیان از زیبایان جهان هستى میباشد.

در حقیقت آیه شریفه نامبرده میخواهد روى مردم را از زشت و زیباى قیاسى و نسبى برگردانیده متوجه زیبائى مطلق نماید و افهام را با نظر كلى و عمومى مجهز سازد.
پس از دریافت این تعلیم بصدها آیات قرآنى برمیخوریم كه با بیانات گوناگون موجودات جهان هستى را تنها تنها و دسته دسته و گروه گروه و نظامهاى جزئى و كلى را كه در آنها حكومت میكند آیه و علامت‏خداى تعالى معرفى میكند و آنها را از هر جهت كه فرض شوند (درست تامل شود) نشان دهنده خداى متعال میشمارد.

ما ازین بیانات با عطف نظر بدو آیه گذشته مى‏فهمیم كه این زیبائى بهت‏آور كه سراسر جهان هستى را از دو سوى گرفته همانا زیبائى ساحت كبریائى است كه از راه آیات آسمانى و زمینى مشاهده میشود و هر یك‏از اجزاء جهان دریچه‏ایست كه بخشى از فضاى دلنشین و نامتناهى بیرون از خود را ارائه میدهد و هیچكدام از خود چیزى ندارد.
و ازین روى قرآن كریم در آیات دیگرى هر جمال و كمال را از آن ساحت كبریا میشمارد چنانكه میفرماید: «هو الحى لا اله الا هو» (3) ترجمه:اوست زنده خدائى جز او نیست) «ان القوه لله جمیعا» (4) ترجمه:اینكه همه قوه و نیرو از آن خدا است) «فان العزه لله جمیعا» (5) ترجمه:بدرستى همه عزت از آن خدا است) .

«و هو العلیم القدیر» «و هو السمیع البصیر» «الله لا اله الا هو له الاسماء الحسنى‏» (6) ترجمه:خدا جز او خدائى نیست هر نامى كه نیكوتر است از آن اوست) بمقتضاى این آیات همه زیبائیهائى كه در جهان هستى جلوه‏گر است‏حقیقت آن از آن ساحت كبریا میباشد و براى دیگران چیزى جز مجاز و عاریت‏باقى نمى‏ماند.
در تاكید این بیان قرآن مجید با بیانى دیگر توضیح میدهد كه جمال و كمال در هر یك از آفریده‏هاى جهان محدود و متناهى است و نامحدود و نامتناهى آن پیش خدا است. «انا كل شى‏ء خلقناه بقدر» (7) ترجمه:ما هر چیز را همراه اندازه‏اى آفریدیم) «و ان من شى‏ء الا عندنا خزائنه و ما ننزله الا بقدر معلوم‏» (8) ترجمه:هیچ چیزى نیست مگر اینكه نزد ما خزینه‏هائى دارد و آنرا پائین نمیفرستیم مگر باندازه‏اى معین و شناخته شده) . انسان با پذیرفتن این حقیقت قرآنى دفعه خود را در برابر یك جمال و كمال نامتناهى خواهد دید كه از هر سو بوى احاطه داشته هیچ خلاى در مقابل آن وجود ندارد و هر جمال و كمال را حتى خود را كه یكى از آن آیات میباشد بدست فراموشى سپرده مجذوب و دلباخته خواهد گردید چنانكه میفرماید «و الذین آمنوا اشد حبا لله‏» (9) ترجمه:كسانى كه ایمان آوردند بخدا بیشتر از هر چیز مهر دارند) .

و اینجا است كه چنانكه لازمه و خاصه مهر و محبت است استقلال و اراده خود را تسلیم خداى متعال نموده و زیر سرپرستى مطلق وى میرود و تحت ولایت‏خدا قرار میگیرد چنانكه میفرماید:
«و الله ولى المؤمنین‏» (10) ترجمه:خدا سرپرست مؤمنین است) و خداى متعال نیز چنانكه وعده فرموده خود متصدى اداره و رهبرى وى میشود: «الله ولى الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور» (11) خدا سرپرست مؤمنین است ایشان را از تاریكیها بسوى روشنائى خارج میكند) .


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 6 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:24 ] [ علی ]

[ ]

مقاله انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران دارای 6 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله انرژي زمين گرمايي و چشم انداز آينده آن در ايران :

سال انتشار: 1392
محل انتشار: اولین همایش ملی انرژی های نو و پاک
تعداد صفحات: 6
چکیده:
زمینی که زیر پای ما قرار دارد منبع بسیار عظیم انرژی است. انرژی زمین گرمایی از انرژی خورشیدی که در طولهزاران سال در داخل زمین ذخیره شده و همچنین فروپاشی عناصر رادیواکتیو در عمق زمین نشات گرفته است.انرژی زمین گرمایی در واقع گرمای موجود در عمق زمین است و گرمای زمین با رفتن به عمق زمین افزایش می یابد.این انرژی به عنوان یکی از انرژی های نو و تجدیدپذیر محسوب می شود. انرژی های نو از آن جهت اهمیت دارند کهجایگزین خوبی برای سوخت های فسیلی می باشند. سوخت های فسیلی باعث آلودگی های زیست محیطی و آلودگیآب و هوایی شده اند و همچنین تجدید ناپذیرند می باشند و به همین دلیل جهان به دنبال انرژی های پاک و تجدیدپذیرند. انرژی زمین گرمایی به صورت مستقیم در استخرهای آب گرم، مراکز گلخانه ای، گرمایش منازل، ذوب برف، پیشگیریاز یخبندان و پمپ های حرارتی و به صورت غیرمستقیم در نیروگاه های تولید برق استفاده می شود. در ایران مناطقمستعدی از قبیل سبلان، دماوند، خوی، ماکو، تفتان، سهند، رامسر، تکاب ، فردوس، طبس، میناب، لار، کازرون،بیابانک و محلات شناسایی شده است که در بعضی مناطق مثل آذزبایجان حتی نیروگاه برق از این انرژی گرفته شدهاست و با توجه به کاربردها و اشتغال زایی، آینده روشنی برای این مناطق در نظر گرفته می شود.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:23 ] [ علی ]

[ ]

مقاله بهبود مديريت استراتژيک پروژههاي گردشگري در ايران به کمک فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله بهبود مديريت استراتژيک پروژههاي گردشگري در ايران به کمک فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC دارای 13 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله بهبود مديريت استراتژيک پروژههاي گردشگري در ايران به کمک فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله بهبود مديريت استراتژيک پروژههاي گردشگري در ايران به کمک فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله بهبود مديريت استراتژيک پروژههاي گردشگري در ايران به کمک فناوري اطلاعاتIT وارتباطات ITC :

سال انتشار: 1393
محل انتشار: همایش ملی گردشگری، سرمایه های ملی و چشم انداز آینده
تعداد صفحات: 13
چکیده:
برنامه های تنظیمی کشور در صنعت گردشگری تا کنون به اهداف مشخص شده خود دست پیدا نکرده اند. بهبود استراتژیها در صنعت گردشگری به کمک فناوریهای نوین IT وict می تواند منجر به بهرهبرداری موثر از پتانسیل مناطق هدف گردشگری کشور شده و بهبود کسب و کار ساکنین و رونق اقتصادی را به ارمغان آورد. در صورت توسعه سیستم مدیریتی در صنعت گردشگری می توان رتبه شهرهای شاخص ایران همچون اصفهان را در جذب گردشگر ارتقا داد. برای دستیابی به چشم اندازهای تعریف شده در زمینه اشتغالزایی و جذب گردشگران داخلی و خارجی، انجام فعالیتهای تعریف شده در قالب پروژههای معین میتواند کارساز باشد. سرمایهگذاریهای هدفمند، اصلاح فرهنگ ساکنین، تامین نیازهای مختلف گردشگران و تسهیل آن به کمک فناوری اطلاعات از جمله نیازهای این بخش است. در این مقاله با بررسی نیازمندیهای گردشگران مشخص شد که توسعه استفاده از it قادر است سریعتر از هر روش دیگری صنعت گردشگری را در کشور احیا نماید. با بررسی و الگوبرداری از برنامه های بلند مدت و پروژههای تعریف شده در کشورهای اروپایی و آسیایی موفق و تطبیق آن با عملکرد کشور، می توان استراتژی مناسب صنعت گردشگری را تعریف پروژههای بهینه سازی ارتباط با مشتریان به کمک فناوریهای نوین و نیز تبلیغات در بخش ICT به صورت هدفمند دانست.


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 9 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:22 ] [ علی ]

[ ]

مقاله راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويکرد معماري پايدار


برای دریافت اینجا کلیک کنید

مقاله راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويکرد معماري پايدار دارای 11 صفحه می باشد و دارای تنظیمات در microsoft word می باشد و آماده پرینت یا چاپ است

فایل ورد مقاله راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويکرد معماري پايدار کاملا فرمت بندی و تنظیم شده در استاندارد دانشگاه و مراکز دولتی می باشد.

این پروژه توسط مرکز مرکز پروژه های دانشجویی آماده و تنظیم شده است

توجه : در صورت  مشاهده  بهم ريختگي احتمالي در متون زير ،دليل ان کپي کردن اين مطالب از داخل فایل ورد مي باشد و در فايل اصلي مقاله راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويکرد معماري پايدار،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد


بخشی از متن مقاله راهکارهاي بهينه سازي مصرف انرژي در ساختمان با رويکرد معماري پايدار :

سال انتشار: 1388

محل انتشار: اولین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: 11

چکیده:

معماری پایدار یک روش در طراحی است و به تقلیل مصرف منابع تجدیدناپذیر و بهینه سازی مصرف منابع تجدید پذیر میپردازد، بگونه ایکه استفاده هوشمندانه و مشفقانه از منابع با در نظر گرفتن کیفیت زندگی نسلهای آینده، از مهمترین اهداف آن میباشد. در سال های اخیر به دلایل گوناگون، لزوم صرفه جویی انرژی و بهینه سازی میزان مصرف آن در ساختمان، به عنوان یک ضرورت اجتناب ناپذیر نمایان شده است. عوامل مختلفی از جمله استاندارد نبودن ساختمانها در کشور، عدم رعایت مبحث 19مقررات ملی ساختمان، عدم بکارگیری روشهای موثر در امر کاهش و بهینه سازی مصرف انرژی در ساختمانها و در نهایت عدم فرهنگسازی در این خصوص، سبب شده که اکثر ساختمان های کشور بزرگترین منبع اتلاف انرژی شوند و فاقد ضوابط فنی شناخته شده برای جلوگیری از اتلاف انرژی باشند که با توجه به سهم بالای مصرف انرژی در بخش ساختمان, اهمیت بهینه سازی مصرف انرژی با رویکرد معماری پایدار در این بخش، بیش از پیش آشکار می گردد.با این توصیف در مقاله حاضر سعی بر آن است تا با بیان ایده ها و راهکارهای گوناگونِ بهینه سازی مصرف انرژی درساختمان، گامی هر چند کوچک در جهت نیل به اهداف معماری پایدار برداشته شود


برای دریافت اینجا کلیک کنید

[ بازدید : 10 ]

[ سه شنبه 26 بهمن 1395 ] 6:22 ] [ علی ]

[ ]

سئو سایت ساخت وبلاگ
خشکشویی آنلاین بستن تبلیغات [x]